Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem informujeme subjekty údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Dokument je průběžně aktualizován.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Za účelem marketingové propagace a společné komunikace se zákazníky zjm. prostřednictvím webových stránek a emailu jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci a jsme tedy společnými správci osobních údajů (dále jen „správci“ nebo „společnosti“).

Smluvní strany tvořící společné správce:

Název:                                  IVEXI s.r.o.

                                             sp.zn. C 13977 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo:                                    Bratranců Veverkových 680, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

IČ:                                         25298968

DIČ:                                      CZ25298968

ID datové schránky:              h6rc6ib

E-mail:                                  ivexi-obv.cz

Telefon:                                 773 689 798

a

Název:                                 Občanská a bytová výstavba s.r.o.

                                            sp.zn. C 2533 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo:                                   Bratranců Veverkových 680, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

IČ:                                        47452111

DIČ:                                     CZ47452111

ID datové schránky:             bhfqw7b

E-mail:                                 ivexi-obv.cz

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (“ZOOÚ“).

Kdo je to subjekt údajů?

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. zákazníci, jednající osoby právnických osob, smluvní strany jde-li o fyzické osoby, naši zaměstnanci).

Jaké osobní údaje, pro jaký účel a na základě jakého oprávnění jsou údaje zpracovávány?

Správci zpracovávají osobní údaje, které získali v souladu s nařízením GDPR a ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďují a zpracovávají pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.

Zpracování osobních údajů provádíme za účelem jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.

Správci mohou zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ;
  • kontaktní údaje sloužící k urychlení komunikace: telefonní číslo, email;
  • další osobní údaje: číslo bankovního účtu a další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy (rodné číslo při vkladu vlastnického práva na katastr nemovitostí).

Osobní údaje dále můžeme zpracovávat k ochraně práv a právem chráněných zájmů společností nebo jiné dotčené osoby.

V případě, že subjekt údajů osobní údaje neposkytne, může dojít k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správci však nepodmiňují uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

V rámci propagace společností zpracováváme identifikační a kontaktní údaje obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, podílejících se na propagaci společností, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit. Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy správců v oblasti marketingu.

Osobní údaje zpracováváme rovněž v rámci agend, jejichž vedení vyplývá z příslušných právních předpisů, zejména na úseku daní a účetnictví, personalistiky a mezd. Tyto činnosti jsou regulovány řadou právních předpisů, které správcům stanoví, v jakém rozsahu, příp. i po jakou dobu jsou povinni zpracovávat osobní údaje. V tomto případě jste povinni osobní údaje poskytnout, jinak nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

Pokud navštívíte naše webové stránky (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto provozní protokoly serverů obvykle obsahují informace o Vašem webovém požadavku, IP adrese, údajích prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují Váš prohlížeč. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů). Více informací v bodě „Co je to cookies?“.

V neposlední řadě zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v rámci vlastních podání, podnětů či dotazů, aniž bychom si je vyžádali.

Jakým způsobem osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, případně z veřejných evidencí (např. obchodní rejstřík) a z jiných zdrojů (zejména od smluvních partnerů).

Komu osobní údaje poskytujeme?

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž jsme je povinni poskytovat osobní údaje na základě příslušných právních předpisů (např. správním orgánům, Policii ČR, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům, úřadům práce), dále pak smluvní partneři.

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také zpracovateli, kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Účetní agendu pro Občanskou a bytovou výstavu s.r.o. zajišťuje IVEXI s.r.o. a personální agendu pro IVEXI s.r.o. zajišťuje Občanská a bytová výstavba s.r.o. Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů správců nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správců, příp. třetích osob. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů.

Jaká máte jako subjekt údajů práva?

Máte právo od správců požadovat:

  • přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
  • jejich opravu nebo výmaz,
  • omezení zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů.

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jaké jste je poskytli. Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jak osobní údaje zpracováváme a jaká jsou naše bezpečnostní opatření?

Zpracování je prováděno v sídle správců, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správců, příp. zpracovatelem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti, a to i po skončení pracovního poměru.

Ve společnostech nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijali správci technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Co jsou „cookies“?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do Vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku Vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit Vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim Vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do Vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení Vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany Vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do Vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookie třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak odmítnout soubory cookie?

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.

Všechny moderní prohlížeče Vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookie. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby Vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že Vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.

Doporučujeme Vám, abyste při navštěvování našich webových stránek soubory cookie nevypínali.


Co jsme postavili

Reference >>

Rychlý kontakt

IVEXI s.r.o.
Bratranců Veverkových 680
530 02 Pardubice

Tel.: +420 731 480 265
E-mail: ivexi@ivexi.cz


© 2021, IVEXI s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑